ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

427 ДУГААР НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ 

АНГИЙН ЗОРИЛТ

   Тус анги эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд үйл ажиллагаандаа дараах зорилтыг дэвшүүлж хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

Зорилт: 1

      Үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан, ёс суртхуунлаг, харилцан бие биенээ хүндэтгэн дэмждэг, бүтээлч эвсэг хамт олныг бүрдүүлэх

Зорилт: 2

     Нийгэмшүүлэх ажлын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх, сургалт хүмүүжлийн ажлыг эрчимтэй зохион байгуулах замаар хоригдлын сэтгэл зүй, зан байдалд гарсан нааштай өөрчлөлтийг дэмжих

Зорилт: 3

     Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж хорих ангийн харуул хамгаалалтад техник технологийн ололт амжилтыг нэвтрүүлэх

Зорилт: 4

        Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй зохион байгуулж туслах аж ахуй, эдийн засгийн нөөц боломжийг дээшлүүлж чадавхижуулах

Back to top button