Home / Мэдээ, мэдээлэл / Алба хаагчдад зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулав.

Алба хаагчдад зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулав.

        Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01, ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны “Алба хаагчдын сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх тухай” 01 дүгээр албан даалгавруудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тус ангийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Сахилга, ёс зүйн салбар хорооноос Багануур дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэстэй хамтарч 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр нийт алба хаагчдад Нийтийн хэв журам, аюулгүй байдлын эсрэг болон тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 2 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа.

AAA_1379 AAA_1384AAA_1378 AAA_1382

Scroll To Top